Spooronderdoorgang Vennewatersweg Heiloo

Projectmanagement

Projectmanager – Binnen het programma TunnelAlliantie (ProRail) actief als projectmanager voor de onderdoorgang Vennewatersweg in Heiloo. De focus lag op het in harmonie brengen van voor- (kant initiatiefnemer) en achterzijde (marktkant) van het project. Hierbij is het de kunst de partijen, initiatiefnemer, aannemer en ProRail, in hun kracht te zetten, zonder de eigen rol van ProRail uit het oog te verliezen. ‘Best for project’, daar gaat het om. Het project was voor een groot deel gesubsidieerd door het rijk, waarmee I&W een belangrijke stakeholder was. Intern ProRail aansturen van het projectteam waarbij de nadruk ligt op het ‘mogelijk maken’, het zorgdragen voor afdoende budget, conditionering op orde, en de wens van de stakeholders is vertaald tot juiste aanbestedingsdocumenten. Het opstellen van een overeenkomst tussen opdrachtgevende partijen is essentieel en voorwaardelijk. Extern de gesprekspartner namens ProRail, waaronder het ondersteunen van gemeente Heiloo met uitleg van het project aan de politiek. Inhoudelijk was de mogelijke combinatie op het vinden van explosieven, de aanwezigheid van asbest en archeologische vondsten in de voorbereidende fase een cruciaal aspect in planning, contract en werkvoorbereiding van de aannemer.

Het project is half 2018 succesvol aanbesteed aan de combinatie Hegeman-Mobilis en zal in 2020 gereed zijn om weer in gebruik te worden genomen.

PROGRAMMA ACHTERGROND:
De TunnelAlliantie (TA) is het programma van ProRail waarin alle te realiseren onderdoorgangen onder het spoor in Nederland worden ondergebracht. Een project start met de wens vanuit de initiatiefnemer (gemeente, provincie) om een gelijkvloerse kruising op te heffen. De initiatiefnemer start het project met hulp van ProRail en doorloopt de studiefase. In deze fase wordt de haalbaarheid, denk aan inpassing, conditionering en financiering bepaald. Het project wordt ‘mogelijk gemaakt’.  Vervolgens neemt ProRail het project op, werkt het contract (design&construct) uit en brengt deze middels een minitender op de markt. ProRail begeleid het werk in uitvoering. De aannemer start met engineering om vervolgens het project te realiseren. Er is een raamcontract met marktpartijen.